Svátost biřmování

Svátost biřmování

Svátostí biřmování se naplňuje svátost křtu. V první církvi křesťané přijímali křest, první svaté přijímání a biřmování současně, jak s tím také dnes počítají obřady přijetí dospělých do církve. Později s přibývajícími křty dětí a rostoucím počtem křesťanů, kdy už nemohl všechny křtít biskup, se biřmování oddělilo od křtu a zůstalo vyhrazeno biskupovi.
 
Biřmováním se věřící stává dospělým křesťanem. Dostává plnost darů Ducha svatého potřebných k dobrému křesťanskému životu. Proto má každý dospělý tuto svátost přijmout. Při biřmování každý vyznává svou víru sám za sebe a potvrzuje, že jeho víra nestojí jen na víře rodičů, ale že věří v Krista ze svého vlastního rozhodnutí. Dospělý biřmovaný křesťan je také schopen nést odpovědnost za víru druhých, na prvním místě svých dětí. Proto je biřmování předpokladem pro uzavření církevního manželství a podmínkou k přijetí úkolu kmotra při křtu či kmotra při biřmování. Biřmovaný křesťan je posilován Duchem svatým, aby správně žil svůj vlastní křesťanský život a převzal za něj plnou odpovědnost. Biřmovaný přijímá úkol posilovat ve víře své blízké, na prvním místě svou manželku či manžela a své přátele. Biřmovaný vede k životu víry své dětí a ty, za jejichž křesťanský život převzal odpovědnost jako kmotr. Biřmovaný přijímá odpovědnost také za svou církev, za svou farnost, a chce být plnohodnotným členem křesťanského společenství.
 
Příprava na přijetí svátosti biřmování: Základem přípravy jsou setkání, na kterých se probírají témata Katechismu katolické církve (pro mladé v knize Youcat, pro dospělé v Kompendiu). Dále úvod do Bible, uvedení do modlitby a uvedení do církevního společenství. V naší farnosti se mládež připravuje při hodinách vyučování náboženství pro střední školy, aby během dvou let byl naplněn počet 40 čtyřicetipětiminutových vyučovacích hodin. Výuka je kromě prázdnin a svátků každou středu v 16:00 v pastoračním centru (nepravidelně také v pátek v 19:00 v rámci setkávání mládeže). Pro dospělé je určena katecheze pro dospělé, aby během dvou let byl naplněn počet 20 devadesátiminutových setkání. Tyto katecheze bývají během školního roku jednou za čtrnáct dnů ve čtvrtek v 17:00 v pastoračním centru. Tomu, kdo se nemůže účastnit všech setkání, zůstává možnost prodloužit si čas přípravy o rok či dva.
 
Další formy přípravy: Mladí i dospělí biřmovanci se zúčastní aspoň jedné víkendové duchovní obnovy. Mladí absolvují také víkendový program pro biřmovance připravený Centrem pro mládež v Rajnochovicích a zúčastní se aspoň jedné přednášky pořádané Centrem pro rodinu na témata sexuality, manželství a rodičovství. Během přípravy biřmovanci přečtou Nový zákon a Youcat či Kompendium a duchovní literaturu. Biřmovanci se snaží o praktický duchovní život, tedy o každodenní modlitbu, účast na nedělních bohoslužbách, pravidelnou svátost smíření a časté svaté přijímání. Mají zkušenost se společnou modlitbou svatého růžence, společnou modlitbou křížové cesty, vedenou i tichou adorací, s poutí např. na Svatý Hostýn, modlitbou litanií, modlitbou breviáře, rozjímáním nad Biblí, znají a používají Kancionál. Biřmovanci se také aktivně zapojují do života farnosti a vezmou si za svou nějakou službu ve farnosti. Součástí přípravy jsou také rozhovory s kmotrem a s farářem.
 
Příprava začíná tím, že zájemce začne chodit na náboženství pro středoškoláky (či katecheze pro dospělé) a domluví se s farářem, že takto se chce připravit na biřmování. Když má absolvovaných 20 vyučovacích hodin (dospělí 10 katechezí) a je pro něj samozřejmostí křesťanský styl života (každodenní modlitba, účast na mši svaté každou neděli, jednou za měsíc svátost smíření, časté svaté přijímání a aktivní účast na bohoslužbách odpověďmi, modlitbami a zpěvem) domluví si první osobní setkání s farářem, při kterém se vyplní tiskopis přihlášky k biřmování s nezbytnými údaji, včetně údajů o křtu. Pokud jste byli pokřtěni v Rožnově nebo na Hutisku, tak stačí pouze informace, kdy to bylo, a záznam o křtu najdeme v našich matrikách. Pokud jste byli pokřtěni jinde, tak je třeba předložit potvrzení o křtu nebo upomínku na křest, kde je uvedeno místo a datum křtu a také údaje o zápisu v matrice (číslo knihy, strana a číslo zápisu). Dalšími údaji jsou například datum a místo prvního svatého přijímání, u sezdaných datum a místo církevního sňatku, jména rodičů, kontaktní údaje.
 
Před samotným biřmováním si biřmovanec vybírá své biřmovací jméno, citát z Písma jako životní heslo a vybere si svého biřmovacího kmotra. Dále napíše dopis biskupovi, viz níže. Biřmovanec zná život svého biřmovacího patrona a ví, proč si ho vybral.
 
Dopis biřmovance biskupovi: Po vhodném oslovení (např. Vážený otče arcibiskupe) uvede své jméno a příjmení, místo bydliště a plánované místo a datum přijetí biřmování. Dále se krátce představí: věk, co studuje či zaměstnání, rodinná situace, služba ve farnosti apod. Požádá o udělaní svátosti biřmování a uvede důvody, proč chce tuto svátost přijmout. Stručně napíše o průběhu přípravy. Uvede své biřmovací jméno a důvod, proč si ho vybral. Stejně také své biřmovací heslo. Stručně napíše, jak se jeho duchovní život změnil během přípravy a jaké předsevzetí si dává do dalšího života dospělého křesťana. Na závěr datum a místo sepsání a vlastnoruční podpis. Dopis je lepší z důvodu čitelnosti vytisknout a neměl by být delší než jedna strana A4.
 
Poznámky k výběru kmotrů: Biřmovanec má mít kmotra, pokud je to možné. Úkolem kmotra je dbát, aby se biřmovaný choval jako opravdový svědek Kristův a věrně plnil povinnosti spojené s touto svátostí. Kmotr musí mít úmysl plnit tento svůj úkol. Kmotr musí být starší 16 let, katolík, biřmovaný, již přijal svaté přijímání a vede život odpovídající víře a převzatému kmotrovství. Kmotry nemohou být rodiče biřmovance. Kmotr nesmí být stižen žádným kanonickým trestem. Srov. CIC Kán. 892-893 K životu podle křesťanských zásad patří také manželství uzavřené v kostele. Kmotrem proto nemůže být ten, kdo žije s druhým v partnerském vztahu bez uzavřeného církevního sňatku. Kmotrem také nemůže být ten, kdo nechodí pravidelně do kostela. Součástí přípravy na přijetí závazků služby kmotrů je také přistoupení ke svaté zpovědi. Kmotry mohou být příbuzní, ale spíše doporučujeme věřící křesťany z okruhu přátel či farnosti. Příbuzní totiž mají své místo v životě biřmovance již na základě svého příbuzenského vztahu, který může překrýt vztah kmotrovství. Kmotrovstvím můžeme pozvat do svého života někoho dalšího. Je dobrým zvykem, že při biřmování je kmotr stejného pohlaví jako biřmovanec.
 
V naší farnosti má na starosti přípravu na biřmování farář P. Pavel Hofírek, na kterého se můžete obrátit s případnými dotazy a vše s ním domluvit. Příprava na biřmování u nás probíhá průběžně a je možné ji zahájit kdykoliv. Kdo má přípravu dokončenou, může přistoupit ke svátosti biřmování buď v naší farnosti (momentálně ale v Rožnově není stanovený žádný termín biřmování) nebo v jiné farnosti v okolí či o slavnosti Seslání Ducha svatého v olomoucké katedrále.